UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA


Государственный медицинский и фармацевтический университет имени Николае Тестемицану

Республики Молдова

Dorința de a studia la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” este un pas semnificativ spre o carieră consacrată ocrotirii sănătății oamenilor. Dacă ești interesat de domeniul sănătății, alege cu încredere USMF „Nicolae Testemițanu”, care îți oferă programe de studii relevante. Aici vei beneficia de studii de calitate și îți vei dezvolta abilitățile profesionale în medicină sau farmacie conform standardelor internaționale, vei excela în cercetare și îți vei depăși limitele… Devenind student, vei intra într-o comunitate vibrantă și dedicată, unde vei asimila cunoștințe academice variate și vei obține o pregătire practică complexă.
Обучение в Государственном медицинском и фармацевтическом университете имени Николая Тестемицану является важным шагом на пути к карьере в сферe охраны здоровья населения. Если вас интересует область здравоохранения, смело выбирайте ГМФУ им. Николая Тестемицану, который предлагает: качественное конкурентоспособное образование, развитие профессиональных навыков в соответствии с международными стандартами, фундаментальные и прикладные научные исследования, цифровую образовательную среду и современные образовательные технологии.
Oferta educațională pentru anul
universitar 2024-2025 include:
Образовательное предложение на 2024-2025 учебный год включает:
Studii superioare de licență (4 ani) la specialitățile/programele:

Высшее медицинское образование, лиценциатура (4 года),
по специальностям/программам:

Optometrie

Оптометрия

Asistență medicală generală

Общее cестринское дело

Sănătate publică

Общественное здравоохранение

Tehnologie radiologică

Технологическая радиология

Fiziokinetoterapie și reabilitare

Физиокинетотерапия и реабилитация

Studii superioare integrate la specialitățile/programele:


Высшее интегрированное образование
по специальностям/программам:

Medicină (6 ani)

Медицина (6 лет)

Stomatologie (5 ani)

Стоматология (5 лет)

Farmacie (5 ani)

Фармация (5 лет)

Studii superioare de master (2 ani) la specialitățile/programele:


Магистратура (2 года) по специальностям/ программам:

Management în sănătate publică

Менеджмент общественного здравоохранения

Tehnologii moleculare în sănătate

(master științific)

Молекулярные технологии в здравоохранении (научная магистратура)

Nutriție umană

Нутрициология

Optometrie clinică 

Клиническая оптометрия

Sănătate mintală publică

Общественное психическое здоровье

Nursing avansat

Углубленное сестринское дело (Advanced Nursing)

Intervenție timpurie în copilărie

Раннее вмешательство в детском возрасте

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”:
Государственный медицинский и фармацевтический университет имени
Николая Тестемицану:
 • 1
  este cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior din țară, ce oferă studii de calitate europeană, fiind acreditată internațional conform standardelor Federației Mondiale pentru Educație Medicală. Programele de studii sunt acreditate și autorizate la nivel național, iar cele integrate – Medicină, Stomatologie și Farmacie – la nivel internațional. Programul Stomatologie este acreditat și de Consiliul Dentar din California, SUA;
  это самое престижное высшее учебное заведение страны, предлагающее обучение согласно европейским требованиям, имеющее международную аккредитацию по стандартам Всемирной федерации медицинского образования. Учебные программы аккредитованы и авторизованы на национальном уровне, а интегрированные – Медицина, Стоматология и Фармация – на международном уровне. Программа Стоматология также аккредитована Стоматологическим советом Калифорнии, США;
 • 2
  este prezentă în 8 topuri mondiale, ocupând locul I la nivel național printre universități în 4 clasamente internaționale: Ranking Web of Universities, The Three University Missions, Global Aggregate Ranking și SCImago Institutions Rankings;

  входит в 8 мировых рейтингах, занимая первое место на национальном уровне среди университетов в 4 международных рейтингах: Ranking Web of Universities, The Three University Missions, Global Aggregate Ranking и SCImago Institutions Rankings;
 • 3
  este lider în aplicarea metodelor moderne de instruire, cercetare și practică medicală, dezvoltarea și implementarea inovațiilor;
  это лидер в применении современных методов обучения, научных исследованиях и медицинской практике, разработке и внедрении инноваций;
 • 4
  creează numeroase oportunități de dezvoltare profesională și personală, inclusiv prin programe de mobilitate academică, stagii și schimburi de experiență peste hotare, grație parteneriatelor internaționale;
  создает многочисленные возможности для профессионального и личностного развития, в том числе посредством программ академической мобильности, стажировок и обмена опытом за рубежом, благодаря международному партнерству;
 • 5
  oferă condiții optime pentru studii și cercetare: aule și săli dotate cu echipamente performante, centre și laboratoare de cercetare utilate modern; locuri de trai în căminele Universității, cantine, complexuri sportive.
  предлагает оптимальные условия для учебы и научных исследований: аудитории и залы, оснащенные высокопроизводительным оборудованием, исследовательские центры и лаборатории, оборудованные по современным стандартам; места для проживания в общежитиях университета, столовые, спортивные комплексы.

Actualmente, la Universitate învață peste 6500 de studenți din Republica Moldova şi alte 40 de ţări ale lumii. Instruirea se desfășoară în 4 limbi: română, engleză, rusă și franceză și este asigurată de 1300 de cadre științifico-didactice și didactice, printre care academicieni, doctori habilitați și doctori în științe medicale, farmaceutice ș.a.

В настоящее время в университете обучаются более 6500 студентов из Республики Молдова и 40 других стран мира. Обучение осуществляется на 4-х языках: румынском, английском, русском и французском и обеспечивается 1300 научно-педагогическими и педагогическими работниками, среди которых академики, кандидаты и доктора медицинских и фармацевтических наук и т.д.
Un rol important în formarea specialiștilor îl are Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, unde studenții își dezvoltă competențe de comunicare cu pacienții şi abilități practice cu ajutorul unor manechine și simulatoare de fidelitate înaltă.
Важную роль в подготовке специалистов имеет Университетский центр симуляционного обучения в медицине, где студенты отрабатывают навыки общения с пациентами и практические навыки с помощью высокоточных манекенов и симуляторов.
 • Activitatea practică a studenților se desfășoară în 95 de clinici universitare, amplasate în instituții medicale republicane și municipale.

 • Biblioteca Ştiinţifică Medicală (http://library.usmf.md/) oferă servicii informaționale moderne: acces la resurse documentare prin împrumut de publicații la domiciliu, în săli de lectură, inclusiv cu acces liber la raft, în săli pentru lucru în grup, dar și acces gratuit la baze de date și programe interactive în 4 centre de informare.
 • Практическая деятельность студентов проходит в 95 университетских клиниках, расположенных в республиканских и городских медицинских учреждениях.

 • Научная медицинская библиотека (http://library.usmf.md/) предлагает современные информационные услуги: доступ к документальным ресурсам путем выдачи учебников на дому, в читальных залах, в том числе обеспечение открытого доступа к публикациям и групповой работы в отдельных кабинетах, а также бесплатный доступ к базам данных и интерактивным программам в 4-х информационных центрах.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității
Alătură-te comunității USMF și realizează primul pas spre o carieră în domeniul sănătății, plină de satisfacții și împliniri, unde fiecare zi îți oferă oportunitatea de a face o schimbare benefică în viața oamenilor. Așteptăm cu nerăbdare să te primim în rândul mediciniștilor și să îți ghidăm parcursul tău în medicină sau farmacie, care, cu siguranță, va fi unul de succes.

Присоединяйтесь к сообществу ГМФУ и сделайте первый шаг к успешной карьере в сфере здравоохранения, где каждый день предоставит вам возможность внести
позитивный вклад в жизнь людей.
Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в нашем вузе и способствовать вашему продвижению в медицине и фармации, который обязательно будет успешным.
Adresa:
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău

Telefon: 022 242 391, 022 205 153
Email: admiterea@usmf.md

Pentru mai multe informații, te invităm să accesezi site-ul admitere.usmf.md
și pagina www.facebook.com
Adresa:
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău

Telefon: 022 242 391, 022 205 153
Email: admiterea@usmf.md

Pentru mai multe informații, te invităm să accesezi site-ul admitere.usmf.md
și pagina www.facebook.com
Adresa:
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău

Telefon: 022 242 391, 022 205 153
Email: admiterea@usmf.md

Pentru mai multe informații, te invităm să accesezi site-ul admitere.usmf.md
și pagina www.facebook.com
Adresa:
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău

Telefon: 022 242 391, 022 205 153
Email: admiterea@usmf.md

Pentru mai multe informații, te invităm să accesezi site-ul admitere.usmf.md
și pagina www.facebook.com