free bootstrap templates

Vino la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie  „Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova  pentru a deveni parte a echipei eroilor în halate albe!

Приходи в Государственный медицинский и фармацевтический университет им. Николаe Тестемицану
и стань частью команды героев в белых халатах!

Mobirise

În această perioadă ne-am convins, mai mult ca niciodată, că cele mai valoroase profesii sunt cea de medic, asistent medical și farmacist - cei care salvează omenirea pe timp de pace și de război. Asemenea specialiști sunt indispensabili pentru societate, iar Tu poți fi unul dintre ei!

USMF „Nicolae Testemițanu” este unica instituție de învățământ superior din țară care formează medici și farmaciști pentru sistemul național de sănătate și pentru alte state, iar în cei 75 de ani de la fondare a devenit una dintre cele mai prestigioase universități din republică, fiind recunoscută și peste hotare.  

В этот период, более чем когда-либо, все убеждены в том, что самые востребованные и ценные профессии — это врач и фармацевт, которые спасают жизни. Такие специалисты незаменимы для общества, и ты можешь стать одним из них!

В настоящее время ГУМФ им. Николае Тестемицану является единственным высшим учебным заведением в стране, которое готовит врачей и фармацевтов для национальной системы здравоохранения и для других стран. За 75 лет своей деятельности университет стал одним из самых престижных учебных заведений в республике и известным за рубежом. 

Oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021 include: 

На 2020-2021 учебный год университет предлагает: 

Studii superioare de licență
la programele:

Высшее медицинское образование лиценциат по специальностям/ программам:

Mobirise

Optometrie (4 ani)

Оптометрия (4 года)

Mobirise

Asistență medicală generală (4 ani)

Общее cестринское дело (4 года)

Mobirise

Sănătate publică (4 ani)

Общественное здравоохранение (4 года)

Mobirise

Tehnologie radiologică (4 ani)

Технологическая радиология (4 года)

Studii superioare integrate
la programele: 

Высшее медицинское и фармацевтическое интегрированное образование по специальностям/ программам:

Mobirise

Medicină (6 ani)

Медицина (6 лет)

Mobirise

Stomatologie (5 ani)

Стоматология (5 лет)

Mobirise

Farmacie (5 ani)

Фармация (5 лет)

Studii de masterat științific (ciclul II universitar): 

Tehnologii moleculare în sănătate (2 ani)
Второй цикл высшего образования научная магистратура — Молекулярные технологии в здравоохранении (2 года)

Mobirise

Toate programele de studii ale USMF „Nicolae Testemițanu” sunt acreditate și autorizate la nivel național. Totodată, programul Stomatologie a fost acreditat și de Consiliul Dentar din California, SUA. În iunie 2019, USMF „Nicolae Testemițanu” a fost acreditată internațional conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală.

Procesul de instruire se desfășoară în patru limbi: română, engleză, rusă și franceză, și este asigurat de cca 1200 de cadre științifico-didactice (academicieni, doctori habilitați și doctori în științe) și didactice.

Все учебные программы были аккредитованы на национальном уровне, а в 2019 году важнейшим достижением университета стало получение международной аккредитации в соответствии со стандартами Всемирной федерации медицинского образования. Кроме того, программа курса «Стоматология» была аккредитована Калифорнийским стоматологическим советом, США. 
Обучение ведётся на четырех языках: румынском, английском, русском и французском, и обеспечивается около 1200 преподавателями (академики, кандидаты и доктора наук). 

Mobirise

CALENDARUL ADMITERII 2020:
27 iulie-4 august — depunerea documentelor on-line 
7 august — anunțarea rezultatelor intermediare  
8-18 august — depunerea documentelor în original 
20 august — rezultatele finale. 

Приём абитуриентов в этом году в ГУМФ им. Николае Тестемицану будет проходить с 27 июля по 4 августа. Документы для участия в первом этапе нужно подавать онлайн. Промежуточные итоги конкурса будут объявлены
7 августа 2020 года. Допущенные кандидаты подают оригиналы документов в период с 8 по 18 августа, а окончательные результаты будут объявлены 20 августа 2020 года. 

ACTELE NECESARE

  • cererea de înscriere la concursul de admitere;
  • actul de studii, în original, cu anexa respectivă și o copie a acestora (absolvenţii liceelor din România și alte state, promoţia anului admiterii, pot depune certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
  • 4 fotografii 3 x 4 cm de tip buletin;
  • diplome obţinute la concursurile şcolare republicane sau internaţionale la disciplinele de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri, olimpiade, expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării sau de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
  • certificatul de naştere al candidatului sau al unuia dintre părinţi, pentru reprezentanţii diasporei moldoveneşti de peste hotare;
  • deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o.
  • buletinul de identitate (paşaportul), în original şi 3 copii;
  • livretul militar sau adeverinţa de premilitar (pentru persoanele supuse militar).
Mobirise

Universitatea oferă condiții optime de studii și cercetare: aule și săli dotate cu echipamente performante, laboratoare de cercetare utilate modern, peste 2000 de locuri de trai în cămine, cantine, două complexuri sportive și un teren sportiv în aer liber, zone de recreere cu Wi-Fi gratuit ș.a.
Un rol important în pregătirea viitorilor specialiști îl are Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, unde mediciniștii obțin dexterități de comunicare cu pacienții şi își formează abilități practice, cu ajutorul unor simulatoare de fidelitate înaltă.  

Mobirise

Университет предлагает тебе оптимальные условия для учебы и научных исследований:
• аудитории и кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием;
• научно-исследовательские лаборатории;
• более 2000 мест для проживания в благоустроенных общежитиях,
• кафе, два спортивных комплекса и открытые спортивные площадки,
• зоны отдыха с бесплатным Wi-Fi и многое другое.
Важную роль в обучении играет Университетский центр симуляции в медицинском образовании, где будущие врачи приобретают навыки общения с пациентами и практические навыки с помощью высокоточных симуляторов. 

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității (http://library.usmf.md/) oferă servicii informaționale moderne și condiții optime pentru studiu și cercetare: acces la resurse informaționale prin împrumut de publicații la domiciliu și în trei săli de lectură, precum și de acces la baze de date și programe interactive - în șase centre de informare.
Universitatea oferă oportunități de a efectua stagii în instituții și clinici medicale de peste hotare în cadrul programelor internaționale de mobilitate academică. 
Activitatea practică a studenților se desfășoară în 95 de clinici universitare, amplasate în instituții medicale republicane și municipale. 
Pe lângă posibilitatea de a studia specialitatea dorită, aici te vei bucura, din plin, și de farmecul anilor de studenţie. Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină promovează interesele mediciniștilor și organizează diverse evenimente științifice, socioculturale, sportive ș.a. 

Научная медицинская библиотека (http://library.usmf.md/) предлагает современные информационные услуги и оптимальные условия для учебы и научных исследований. Здесь можно получить доступ к информационным ресурсам в просторных читальных залах и на дому, а также доступ к базам данных и интерактивным программам в 6-ти информационных центрах. 
Студенты могут проходить стажировки в зарубежных университетах и медицинских центрах по программам международной академической мобильности. 
Клиническое обучение студентов проходит в 95 университетских клиниках, расположенных в республиканских и муниципальных медицинских учреждениях. 
Помимо учебы, ты также сможешь насладиться очарованием студенческой жизни. Ассоциация студентов и резидентов в области медицины, учитывая интересы молодежи, организовывает различные научные, социально-культурные и спортивные мероприятия.

Comisia de admitere
Приемная комиссия

Adresa:

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău

Telefon de contact:

(022) 242 391,
(022) 205 153

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ!

Если хотите попасть в этот СпецПроект,
 звоните: +373 (791) 74-037
                 +373 (675) 59-632
пишите: reclama@esp.md