build a website for free

Начни свою карьеру мечты!

Образцовый центр в области услуг и переработки пищевых продуктов — профессионально-техническое учебное заведение, которое готовит специалистов в соответствии с квалификационными стандартами и требованиями рынка труда. Начиная с 2015 года, учебное заведение предлагает обучение в соответствии с уровнем МСКО 3 (профессиональное училище) и уровнем 4 МСКО (колледж).

Учебное заведение находится в озелененной части города. В нём есть два учебных блока, лаборатории, оборудованные по международным стандартам, что обеспечивает практическую подготовку студентов. Учащимся предоставляется общежитие. Учебные блоки оснащены IT-оборудованием, спортивным залом, конференц-залом, столовой.

Учащиеся колледжа получают широкий спектр возможностей:
• углубленное изучение иностранных языков;  
• участие в различных молодежных проектах на муниципальном, республиканском и международном уровнях;  
• возможности стажировки за рубежом;  
• академическая мобильность в учебных заведениях страны. 


Start în cariera ta de vis!

Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor este o instituție de învățământ profesional-tehnic, care pregătește specialiști în conformitate cu standardele de calificare și cerințele pieții muncii. Începând cu anul 2015, instituția oferă studii în conformitate cu nivelul 3 ISCED (școală de meserii) și nivelul 4 ISCED (colegiu).

Fiind amplasată într-o zonă verde a orașului , instituția dispune de două blocuri de studii, cămin și laboratoare dotate conform standardelor internaționale, care asigură pregătirea practică a elevilor. Blocurile de studii sunt dotate cu echipament IT, sală de sport, sală de conferință, sală de festivități, cantină. Instituția deschide o gamă largă de oportunități elevilor care studiază aici: studierea aprofundată a limbilor străine, participarea la diverse proiecte pentru tineret la nivel municipal, republican și international, posibilități de stagiere peste hotare, mobilitate academică în instituțiile de profil din țară.

Образцовый центр в области услуг и переработки пищевых продуктов — учебное заведение с богатой историей подготовки квалифицированных специалистов. В 2020-2021 учебном году объявляется прием на следующие специальности и направления.

Mobirise

Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor este o instituție cu o bogată istorie în pregătirea speciliaștilor calificați care în anul de studii 2020-2021 anunță admiterea la următoarele specialități și meserii.

Mobirise

Технолог общественного питания (колледж)

Продолжительность обучения: 4 года.
Очная форма обучения.
Язык обучения: румынский.
Финансирование: бюджет / контракт.
Зачисление: на основе аттестата средней школы (гимназический курс — 9 классов). 

Mobirise

Смежные профессии: повар-официант / пекарь-кондитер (профессиональная школа)

Продолжительность обучения: 3 года.
Очная форма обучения.
Язык обучения: румынский / русский.
Финансирование: бюджет / контракт.
Зачисление: на основе аттестата средней школы (гимназический курс — 9 классов). 

Mobirise

Профессии: повар, пекарь, кондитер, контролёр-кассир (профессиональная школа)

Продолжительность обучения: 2 года.
Очная форма обучения
Язык обучения: румынский / русский
Финансирование: бюджет / контракт
Зачисление: на основе аттестата средней школы (гимназический курс — 9 классов). 

Mobirise

Specialitatea Tehnologia alimentației publice
(Colegiu)

Durata studiilor: 4 ani
Forma de învățământ: frecvență la zi
Limba de instruire: română
Finanțare: buget/contract
Admitere: în baza studiilor gimnaziale 

Mobirise

Meserii conexe: Bucătar — Chelner, Brutar — Cofetar
(Școală de meserii)

Durata studiilor: 3 ani
Forma de învățământ: frecvență la zi
Limba de instruire: română/rusă
Finanțare: buget/contract
Admitere: în baza studiilor gimnaziale  

Mobirise

Meserii: Bucătar, Brutar, Cofetar, controlor-casier
(Școală de meserii)

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învățământ: frecvență la zi
Limba de instruire: română/rusă
Finanțare: buget/contract
Admitere: în baza studiilor gimnaziale 

Параллельно с начальным обучением студентов Образцовый центр в области услуг и переработки пищевых продуктов предлагает услуги начального профессионального образование для взрослых (безработных), сертификацию профессиональных навыков, приобретенных в формальном и неформальном образовательном контексте, по следующим профессиям: повар, пекарь, кондитер, контролер-кассир, официант. Лица, работающие в качестве поваров, кондитеров, контролеров- кассиров, официантов, которые не имеют сертификатов об образовании, могут сдать теоретический и практический экзамены для получения диплома, аккредитованного Министерством образования, культуры и науки.

Paralele cu formarea inițială a elevilor, Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor oferă servicii de formare ințială a adulților (șomerilor), certificarea competențelor profesionale dobândite în contexte de educație nonformale și informale la următoarele meserii: Bucătar, Brutar, Cofetar, Controlor-casier, Ospătar/ Chelner. (Persoanele angajațe în calitate de bucătar, cofetar, controlor-casier, chelner, care nu au certificate de studii pot să susțină un examen teoretic și unul practic pentru a obține o diplomă acreditată de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării).

Adresa

mun. Bălți
str. Decebal, 111 


Contacte

Email: cespa.balti@gmail.com
Telefon: 0 (231) 71-554
                0 (677) 49-772  

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ!

Если хотите попасть в этот СпецПроект,
 звоните: +373 (791) 74-037
                 +373 (675) 59-632
пишите: reclama@esp.md